محمد سام سيد جليلى

نام و نام خانوادگی: محمد سام سيد جليلى
سن: 3
شهر: تهران
شرح

توضيحات: تصوير ارسالى از کارهايى است که با استفاده از کدهاى 30030، 30034، 5761، 5762، 5864، 5865، 7801 و 8200 از محصولات لگو ساخته شده اند.