پوريا غايبى

نام و نام خانوادگی: پوريا غايبى
سن: 11
شهر: تهران
شرح

توضيحات: تصوير ارسالى از کارهايى است که با استفاده از کدهاى 2183، 2232، 2233، 2254، 2255، 2282 و 2509 از محصولات لگو ساخته شده اند.

آخرين تاريخ به روز رساني: اسفند ماه ۱۳۹۰