کيانوش صاحب اختيارى

نام و نام خانوادگی: کيانوش صاحب اختيارى
سن: 13
شهر: همدان
شرح

وضيحات: تصوير ارسالى از کارى است که با استفاده از محصولاتى با عنوان هاى Furno و Joker از سرى LEGO Hero Factory و  LEGO Super Hero ساخته شده است.

آخرين تاريخ به روز رساني: فروردين ماه ۱۳۹۱