نويد نوريزدان

نام و نام خانوادگی: نويد نوريزدان
سن: 6
شهر:
شرح

تصوير ارسالى از کارى است که با استفاده از سرى LEGO Hero Factory ساخته شده است.

آخرين تاريخ به روز رساني: فروردين ماه ۱۳۹۱